Predicerar delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet hur väl den anställde talar om organisationen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om det går att predicera hur väl den anställde talar om organisationen (mätt genom Employee Brand Equity Scale) utifrån prediktorerna arbetstrivsel (mätt genom The Generic Job Satisfaction Scale), organisationsidentitet (mätt genom Identification With a Psychological Group Scale) samt delaktighet (mätt genom Communication Satisfaction Questionnaire). En kvantitativ studie utfördes på en organisation inom stålindustrin. En enkät skickades ut och besvarades av 279 medarbetare. En multipel linjär regressionsanalys påvisade att ju högre delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet desto mer ökning gällande hur väl den anställde talar om organisationen. Prediktorerna förklarade tillsammans 61 % av responsvariabeln (hur väl den anställde talar om organisationen). Hur väl den anställde talar om organisationen kunde starkast förklaras genom prediktorn arbetstrivsel följt av prediktorerna organisationsidentitet och delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)