HUR MÅR DU EGENTLIGEN? En Littertaurstudie Om Hur Individer Med Migrän Upplever Livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Migrän är ett outtalat folkhälsoproblem där kännedom om dess påverkan på individens livskvalitet saknas. Brist på kunskap om migrän kan vara en faktor till att tillståndet inte klassas som en sjukdom bland omgivningen utan att den ses som en vanlig huvudvärk. Sjuksköterskan har som ansvar att inhämta kunskap angående migräns påverkan på individen, då ökad kunskap medför ett bättre bemötande och ökad förståelse och därmed en bättre kvalitet på vården. Med utgångspunkt från Joyce Travelbees teori om relationen mellan vårdare och vårdtagare poängteras vikten av att sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation med patienten där mötet präglas av empati och sympati. Syfte: Att belysa forskning angående upplevelsen av migrän och dess påverkan på livskvalitet bland vuxna 18-45 år. En förhoppning är att denna litteraturstudie skall väcka intresse och vara av betydelse för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal beträffande bemötandet av individer med migrän. Metod: En litteraturstudie som inkluderade både kvalitativa och kvantitativa ansatser, med en databassökning via PubMed, CINAHL, PsycINFO och Cochrane Library. Resultat: Baserades på tio vetenskapliga studier där tre huvudteman identifierades, hälsorelaterad livskvalitet, familjen och produktivitet. Studierna visade att migrän inskränkte de fysiska, psykiska, sociala och emotionella välbefinnandet samt familjen och arbete/skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)