Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. Analysen tar hänsyn till begreppen historiemedvetande, historiekultur och historiebruk för att uppskatta huruvida lärarna är medvetna om sambanden mellan dessa begrepp när de planerar och genomför filmvisningar. Dessutom lyfts det fram en diskussion kring relationen mellan historisk film och historievetenskap utifrån litteraturens insikter om de genetiska och genealogiska perspektiven. Studiens metod tillämpar en kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med två gymnasielärare samt en av deras elever. Resultaten visar att lärarnas avsikter med filmanvändning har en direkt koppling till 3 utav 5 övergripande mål för historieämnet i gymnasieskolan. Samtidigt kan man identifiera i deras svar en kunskap om filmanvändning som i allmänhet överensstämmer med denna studies teoretiska ramverk rörande historiedidaktik. Det här konstateras i elevens upplevelser med filmvisning. Studiens slutsatser visar att lärarna har en professionell inställning och en historievetenskaplig insikt gentemot filmanvändning i sin undervisning, vilket bekräftas ”från andra sidan klassrummet” med elevens svar. Slutligen föreslås det fortsatt forskning kring ämnet som må fokusera på fler och mer varierade upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)