I skuggan av sociala medier : En studie om sociala mediers inverkan på unga kvinnors uppfattningar om ätstörningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Ätstörningar är vanligt hos unga kvinnor och etologin är okänd, biologiska och sociala faktorer kan påverka. Sociala medier används dagligen av unga kvinnor och innehållet kan framkalla negativa känslor vilka försämrar ätstörningen. Kvinnor med ätstörningar upplever ohälsa och lidande. För sjuksköterskan är det en utmaning att lindra lidande och sträva efter hälsa hos unga kvinnor med ätstörning. Syfte: Syftet var att belysa hur sociala medier inverkar på bloggande och vloggande unga kvinnors ätstörningar. Metod: I studien användes kvalitativ innehållsanalys för att analysera bloggar och vloggar producerade av unga kvinnor med ätstörning. Sju bloggkonton och två vloggkonton analyserades. Resultat: Sociala medier inverkar på unga kvinnors ätstörningar både positivt och negativt. Till stor del beror det på kvinnornas förmåga att identifiera triggers och att sluta följa konton som triggar. Sociala medier kan användas för att uttrycka känslor och tankar och vid ett sunt användande kan det stötta kvinnor till att förändra sitt beteende kring mat. Slutsats: Unga kvinnor med ätstörningar har ett stort behov av stöd och uppmuntran vilket de söker efter på sociala medier. Sjuksköterskan bör samtala med den unga kvinnan om sociala mediers inverkan på ätstörningsbeteendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)