Att vara eller inte vara, hållbar. - En analys av sambandet mellan hållbarhet och prestanda inom hållbara fonder på den svenska fondmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Andelen svenskar som sparar i hållbara fonder har under det senaste decenniet ökat exponentielltoch det är idag en tredjedel av svenska investerare som placerar sina pengar i hållbara alternativ.I samband med en ökad efterfrågan på hållbara fonder har också frågan om hur hållbarhetpåverkar fondens prestanda blivit central. Tidigare studier har diskuterat huruvida avkastningenskiljer sig mellan hållbara och traditionella fonder men olika studier drar olika slutsatser.Anledningen till att resultaten inte varit mer entydiga tror flera akademiker kan bero på att detinte finns tillräckligt med information kring vad en hållbar fond faktiskt är, olika typer avhållbara fonder tar hänsyn till olika kriterier och därför går det inte att kategorisera dessa som enkategori vid analys.Studien samlar och utvecklar samtliga kriterier kopplade till hållbarhet som finns på svenskafondmarknaden i ett analytiskt ramverk. Detta tillåter en jämförelse mellan olika fonder uteftersamma kriterier för att kunna analysera huruvida fonderna skiljer sig i nivå av hållbarhet. Attanalysera de olika fondernas nivå av hållbarhet tillåter författarna att vidare analysera sambandetmellan hållbarhet och prestanda. Studien analyserar ett urval av 107 fonder på den svenskafondmarknaden som jämförs mot det analytiska ramverket. Resultaten påvisar att Svanenmärktafonder, Låg CO2-risk fonder, fonder som av Morningstar erhållit fem glober samtNyckelordsfonder har en högre nivå av hållbarhet och att dessa investeringar varken kostar mer,är mer risktagande eller leder till en lägre avkastning än resterande fonder. Det gör således att enkombination av investerarnas intresse att skapa avkastning och samhällets intresse där hållbarhetligger i fokus är möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)