En kartläggning av effekter av digitaliserade hälsofrämjande interventioner för barn med övervikt – : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt innebär att onormal eller överdriven fettvävnad utgör en risk för hälsan. Barn behandlas för övervikt och fetma med e-hälsotjänster. Litteraturöversikter ger sjuksköterskor och andra vårdgivare viktig information om resultat från studier om e-hälsointerventioner mot övervikt.  Syfte: Att kartlägga effekterna av digitaliserade, hälsofrämjande interventioner för barn med övervikt. Metod: Studiens design är en litteraturöversikt över nio kvantitativa interventionsstudier som identifierades i databaserna PubMed, och Cinahl. Studierna har sedan kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts enligt komponenter och effekt. Resultat: Sex studier visade positiv effekt på BMIz. Exergames var en effektiv och rolig intervention som minskade BMIz samt ökade tid för fysisk aktivitet. E-hälsa gav i vissa fall likvärdig effekt som analoga behandlingar. Det var lite fokus på livskvalitet och tilltro till egen förmåga bland interventionerna i översikten. Sju av studierna hade ingen uppföljningstid efter avslutad intervention. Konklusion: Framtida interventioner för barn kan med fördel inkludera gamification, stärka tilltro till egen förmåga, fokusera på livskvalitet samt inkludera eller ha längre uppföljningstider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)