Anknytningsstil och val av psykoterapiutbildning och berättelser om anknytning

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien är att dels undersöka om terapeutens anknytningsstil är en prediktor för val av terapiinriktning, och dels hur det kan se ut i psykoterapeutens upplevelsevärld i berättelser rörande centrala anknytningsteoretiska teman: närhet, distans, beroende och oberoende. Studien använde sig av självskattningsinstrumentet RQ som besvarades av 57 psykoterapistuderande samt nio genomförda personliga intervjuer. Materialet analyserades statistiskt och tematiskt. Tematisk analys resulterade i identifiering av fem teman. Statistisk analys visade att det finns vissa skillnader: studerande på Psykoterapeutprogrammet med otrygg anknytning söker sig i något högre grad till psykodynamisk inriktning, följt av kognitiv inriktning och minst antal otrygganknutna studerande finns i familjeterapigruppen. Resultatet av personliga intervjuer visar att egna berättelser utifrån centrala anknytningsteoretiska begrepp inte stämmer överens med terapeuternas uppfattning om egen anknytningsstil som besvarades i RQ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)