Self-Service Business Intelligence: Konsekvenserna av flexibilitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Dagens föränderliga och dynamiska marknad har lett till att organisationer tvingas vara flexibla för att snabbare kunna fatta beslut och anpassa sig. Vidare har detta lett till en förändring inom Business Intelligence (BI), där en nyare lösning kallad Self-Service Business Intelligence (SSBI) har vuxit fram. SSBI syftar huvudsakligen till att förbättra beslutsfattande i organisationer genom att göra processen för beslutsfattande snabbare och ge användare mer flexibilitet. Flexibiliteten ger användare möjlighet att betjäna sig själva i arbetet för att ta fram beslutsunderlag. Uppsatsen argumenterar för att den flexibilitet som SSBI är tänkt att medföra inte kommer utan oproblematiska konsekvenser. Uppsatsen presenterar teoretiska förhållningssätt till SSBI som beskriver möjligheter och utmaningar med SSBI. Teorin jämförs därefter med empiri som utvunnits från sex intervjuer med olika leverantörer av BI-lösningar. Studien har identifierat att för att uppnå ändamålsenlig flexibilitet krävs det att datakvaliteten och tillförlitligheten säkerställs och att adekvat utbildning ges. Uppsatsen ifrågasätter därför begreppet “self-service” eftersom den eftersträvade effekten att låta användare betjäna sig själva inte sker utan att konsekvenserna av flexibilitet beaktas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)