Ibland känns det som att det inte är så framåt som man skulle vilja : Om kunskapen om jämställdhetsarbete i gymnasieskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Olga Danerlund; [2018]

Nyckelord: Genus; Jämställdhet; Normer; Pedagogik;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att beskriva och förstå gymnasielärares kunskap om jämställdhetsarbete i gymnasieskolan samt att få kunskap om vilka verktyg de använder i sitt vardagliga klassrumsarbete med jämställdhet. Studien tittade även på hur gymnasielärarna såg på förbättringar som behövde genomföras i förmån för ett mer inkluderande jämställdhetsarbete. Tidigare forskning som valts ut till studiens syfte är framförallt forskning som är könsrelaterad och som berör skolvärlden.Studien grundar sig i en fenomenologisk metodansats. Denna metodansats valdes då den utifrån gymnasielärarnas egna perspektiv bidrar till förståelse för deras kunskap om fenomenet jämställdhet. För studien så utfördes 4 halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som transkriberades och analyserades.Resultaten som kom fram var att lärarna hade god kunskap om vad jämställdhet är. De hade även bra kunskap om vad som stod läroplanerna om jämställdhet. Det efterfrågades dock en mer central roll för jämställdhetsarbete ur en organisationssynpunkt så att man skulle kunna jobba mer ämnesöverskridande. I resultatet framkom även önskan att öka kunskapen genom fortbildning för all personal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)