Självmedkänsla och diabetesrelaterad stress

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Psykisk ohälsa är vanligare hos personer med diabetes än befolkningen i stort. Forskning visar att det finns många olika anledningar till denna psykiska ohälsa och lyfter behov av differentiering av allmänna psykiatriska tillstånd och psykisk ohälsa kopplat till diabetesen. Ett begrepp som fångar hur personen förhåller sig till sin diabetes är diabetesrelaterad stress. Studier rapporterar att personer med diabetes upplever skam och självkritik kopplat till sin sjukdom. Självmedkänsla är ett fält inom psykologin som riktar sig specifikt mot skam och självkritik. I denna studie användes enkäter för att undersöka om det finns ett samband mellan grad av självmedkänsla och upplevd diabetesrelaterad stress samt om det finns skillnad i upplevd diabetesrelaterad stress mellan grupper med låg, medel och hög grad av självmedkänsla. Vidare undersöktes om självmedkänsla kunde förutsäga diabetesrelaterad stress, även när psykiskt välmående inkluderades. En enkät publicerades i Facebookgrupper kopplade till diabetes i Sverige och på den svarade 239 personer. Deltagarna var mellan 18 och 75 år, övervägande antalet deltagare var kvinnor. För att analysera data användes korrelationsanalys, ANOVA och Multipla linjära regressioner. Resultaten visade på ett starkt negativt samband mellan självmedkänsla och diabetesrelaterad stress. Gruppjämförelser visade att de grupper som hade högre självmedkänsla hade lägre diabetesrelaterad stress. Detta är i linje med tidigare forskning kring självmedkänsla och hantering av kroniska sjukdomar. Det starka sambandet och gruppjämförelsernas resultat motiverar att undersöka detta område ytterligare. Interventionsstudier i syfte att undersöka eventuell påverkan av självmedkänsla på diabetesrelaterad stress skulle vara relevant, för att i förlängningen utforma riktad behandlingsrekommendationer för just diabetesrelaterad stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)