Reflektioner kring genuspedagogik - från teori till praktik. En kvalitativ intervjustudie med tre pedagoger. Uppsats/Examensarbete: 15 hp

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre pedagoger, verksamma igenusinriktade förskolor, reflekterar kring genus i förskolan. Specifikt inriktar vi oss på hurpedagogerna exemplifierar situationer i förskolans verksamhet där genus synliggörs. I arbetetredovisar vi hur pedagogerna förhåller sig till genusuppdraget i lpfö98 och huruvida derasstrategier överensstämmer med aktuell genusforskning.Vårt empiriska underlag består av trekvalitativa intervjuer med pedagoger som är verksamma i förskolor som profilerar sig somgenusinriktade.Resultatet visar att läroplanscitatet ”motverka traditionella könsmönster och könsroller”(Skolverket, 010, s.5) är oerhört komplext och tolkas på varierande vis av intervjudeltagarna.Betydelsefulla faktorer i genusarbetet anses vara: kunskap om genus, strategier om materialoch den pedagogiska rollens påverkan. Samtliga intervjudeltagare använder sig av strategiernakompensatorisk- respektive genusneutral pedagogik i både den fysiska- och sociala miljön.Resultatet påvisar att pedagogernas språk har stor betydelse för barns uppfattning av sinkönsidentitet och att de pedagogiska strategierna frekvent tenderar att befästa manlighetensom norm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)