Kvinnors upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Josefin Appelqvist; [2019]

Nyckelord: hjärtinfarkt; upplevelser; kvinnor;

Sammanfattning: Bakgrund Varje år drabbas ca 25 300 människor av hjärtinfarkt i Sverige. Kvinnor drabbas inte lika ofta som män och kan ha en annan symtombild. Detta kan innebära att de väntar med att söka vård. Kvinnor får inte heller tillgång till evidensbaserad vård i lika stor utsträckning som män. Syftet Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt. Metod Litteraturstudien baseras på åtta kvalitativa artiklar. Artiklarna hittades i databaserna Cinahl och PsycInfo. Artiklarna lästes igenom och en innehållsanalys gjordes enligt Kristensson (2017). Resultat I resultatet kom det fram två huvudkategorier: Begränsningar i livet och stöd i vardagen. Att få en hjärtinfarkt kan vara en stor livsförändring och där livet inte blir som det tidigare har varit. En osäkerhet och rädsla upplevdes efter hjärtinfarkten. Brist på energi gjorde att det var svårt att vara med i sociala sammanhang. Vissa kvinnor upplevde en förändrad sexlust efter hjärtinfarkten. Kvinnorna upplevde att det fanns brister i stödet ifrån professionella vårdare. Slutsats Att ha en längre uppföljning med sjukvården kan göra att kvinnorna inte känner sig utlämnade, då kvinnor hade besvär efter sin hjärtinfarkt. En längre uppföljning kan leda till att kvinnorna känner en trygghet i sin vardag. Att delta i hjärtrehabiliteringsprogram stärkte kvinnorna. Nyckelord Hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)