Bedömning och betygsättning av rörelsekvaliteter : En kvalitativ studie av lärare i idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet

Författare: Andreas Larsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Trots omfattande reformer och ändringar av både skolans läroplaner och betygssystem har forskning visat på en alltjämt fortsatt problematik gällande likvärdighet vid bedömningar och betygsättning. Särskilt problematiskt för ämnet idrott och hälsa är utmaningen med att bedöma elevernas rörelsekvaliteter. Syftet med studien är därmed att undersöka hur lärare på gymnasiet talar om och resonerar kring arbetet med att bedöma och betygsätta elevers rörelsekvaliteter. Syftet har erhållits genom intervjuer med fyra gymnasielärare. Resultatet i studien visar på både utmaning, likheter och skillnader i hur lärare tolkar samt arbetar med att konkretisera kunskapskrav som behandlar elevers rörelsekvaliteter. Det i sin tur har även konsekvenser för både relevans och tillförlitlighet och i slutändan även likvärdigheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)