En studie i barnmisshandel och domstolarnas straffmätning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anncharlotte Anevski; [2004]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: I detta arbete har jag haft som syfte att undersöka om det behövs ett tillägg i 29 kap 2 § BrB. Den röda tråden har givetvis varit barnets situation i samhället. Jag har behandlat barnmisshandel ur ett historiskt perspektiv för att få en överblick hur barn har behandlats de senaste seklen. Ur ett historiskt perspektiv har barnets rättigheter, från att i princip ha varit obefintligt, under det senaste seklet förändrats markant till fördel för barnet. Vidare har jag också studerat hur barnmisshandel kan se ut. Detta med tanke på att barnmisshandel inte alltid är av konkret karaktär. Det var också av intresse att se över vem som tillvaratar barns intresse i vårt samhälle. Sverige har varit ett föredöme för andra länder vad gäller implementeringen av barnkonventionen. När Sverige godkände barnkonventionen gjordes den bedömningen av riksdagen att normharmoni förelåg och att de svenska lagarna i huvudsak överensstämde med konventionen. Lagar och riktlinjer som används vid bedömningen av straffvärdet vid barnmisshandel har fungerat som utgångspunkt för min frågeställning. Mina slutsatser är att det finns ett behov av ett tillägg i 29 kap 2 § BrB som stärker skyddet för utsatta barn . Invändningarna mot ett sådant tillägg har inget större stöd. Tillägget medför praktisk betydelse i den bemärkelsen att utsatta barns situation förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)