Den fysiska inomhusmiljöns betydelseför barns fria lek och samspel i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

I denna studie har vi studerat den fysiska inomhusmiljön med fokus på lekhall och hemvrå i två förskolor. Vi har undersökt hur den fysiska miljön kan ha betydelse för barns fria lek och samspel. Denna studie genomsyras av två olika teoretiska utgångspunkter, det miljöpsykologiska samt det sociokulturella perspektivet. Studien utgick ifrån fyra frågeställningar där samspel och kommunikation, kulturella redskap, den fysiska miljöns påverkningar i barns fria lek samt det komplexa rummets betydelse var av intresse. I denna kvalitativa studie använde vi oss av observation med videostöd som metod där vi studerade de yngre barnens fria lek och samspel med den fysiska inomhusmiljön. De resultat vi kom fram till var att man inte enbart kan studera rum och barn för sig då man måste ta hänsyn till att de båda ingår i en gemensam kontext. Rummets storlek och innehåll har inte så stor betydelse utan de handlar om att barn ska få möjlighet att utforska och konstruera sina egna lekvärldar utifrån sina tidigare erfarenheter och på sitt eget initiativ. Den slutsats vi kan dra är att när miljön är tillåtande, utmanande och flexibel kan den främja barns samspel i lek. Vi kan även dra en slutsats om att små barn samspelar och kommunicerar med varandra, de använder inte mycket verbala ord utan använder istället kroppsspråk och andra kommunikativa hjälpmedel. Barn påverkar den miljö de vistas i men miljön påverkar även barnen i den fria leken och detta gör att både barn och miljö är beroende av varandra på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)