Framtagning av nytt kopplingskoncept : För att klara höjda krav på en Husqvarnamotorsåg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning: Studien är utförd i form av ett examensarbete vid JTH (Jönköpings Tekniska Högskola) i samarbete med komponentgruppen på Husqvarna AB. Syftet med arbetet var att genom en produktutvecklingsprocess hitta en annan metod för att fästa centrifugalkopplingen på motorsågen 560 XP. På Husqvarnas motorsågar drivs sågkedjan och oljepumpen med hjälp av en centrifugalkoppling som i dagsläget fästs med ett skruvförband på vevaxeln. För att dagens koppling inte skall lossa under drift rekommenderas ett åtdragningsmoment på 20–25 Nm. Till nästkommande produktgeneration har detta höjts till 30–40 Nm vilket försämrar produktens servicebarhet samt att risken för att ha sönder kopplingen under demontering ökar. Därav uppkom behovet av ett nytt sätt att fästa kopplingen på. Lösningen borde klara de ökade lasterna samt förbättra servicebarhet genom underlättad montering och demontering. Genom en förstudie bestående av genomgång av befintlig produkt och intervjuer med insatt personal på Husqvarna samlades information in om problemet. Det användes för att sammanställa en konstruktionskriterielista med de krav som borde och önskades uppfyllas. De viktigaste kraven visade sig vara att kunna överföra vridmoment, förhindra att förbandet lossar under drift, minimera ett eventuellt åtdragningsmoment samt att erbjuda montering och demontering med verktyg som medföljer motorsågen vid inköp. Vidare utfördes en konceptstudie för att hitta en potentiell lösning till problemet. Genom en brainstormingprocess producerades drygt 20 koncept och idéer som sedan sållades och utvärderades med metoderna genomförbarhetsbedömning, Go/No-Go och Pughs matris. Koncepten bedömdes utefter kraven i konstruktionskriterielistan där ett koncept valdes att vidareutvecklas. Det valda konceptet var ett splinesförband som förhindrade axiell rörelse med hjälp av ett E-clip och fjäderbricka. Styrkorna hos detta koncept låg speciellt i att åtdragningsmomentet kunde elimineras, vilket underlättade montering och demontering. E-clipet hanterades enkelt med motorsågens medföljande verktyg. Beräkningar och grov konstruktion av konceptet utfördes därefter. Det visade sig vara svårt att dimensionera splinesförbandet inom de designbegränsningar studien ställt upp för att minimera påverkan av övriga komponenter i systemet. Skjuvspänningarna i vevaxel och splineständer blev höga på grund av säkerhetsfaktorer för utmattning och användningsområde. Höga nog att överstiga vevaxelmaterialets maximalt tillåtna skjuvspänning flera gånger om. För att minska dessa spänningar behöver troligtvis designbegränsningarna överskridas vilket leder till stora omkonstruktioner. Dock rekommenderas Husqvarna att fortsätta studera konceptet mer detaljerat och ingående innan det utesluts. Vid jämförelse med befintlig lösning har slutsatsen kunnat dras att skillnaden i skjuvspänningarna mellan båda lösningarna inte borde vara så stora som teorin säger. Detta öppnade upp flertalet förslag på fortsatt arbete. Bland annat att göra datorstödda simuleringar på en detaljkonstruktion av konceptet för att kunna göra mer noggranna hållfasthetsbedömningar. En riskbedömning borde även göras för att öka medvetenheten om de risker och konsekvenser konceptet för med sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)