Styrteknologier under tillväxt : - En flerfallstudie i gasellnominerade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Gasellföretag klassas som de företagen med högst tillväxt i Sverige och utgör en viktig del av den nationella ekonomin. I takt med att de växer ställs nya krav på sammansättningen av gasellföretagens styrteknologier för fortsatt tillväxt.  Syfte: Syftet med studien är att undersöka gasellföretag för att skapa en djupare förståelse och samla kunskap kring hur sammansättningen av olika styrteknologier påverkas av tillväxten. Vi kommer undersöka vilka styrteknologier tillväxtföretagen arbetar med och hur de har påverkats under tillväxtfasen. Metod: För att undersöka studiens syfte valdes en kvalitativ flerfallstudie som forskningsdesign. Studiens empiri bygger på semistrukturerade intervjuer med tre gasellföretag som blivit selekterade genom ett kriteriestyrt urval. Slutsats: Studiens slutsats tyder på att sammansättningen av gasellföretags styrteknologier påverkas av den höga tillväxten. Vi ser förändringar i både de formella- och informella styrteknologierna och att förändringarna är nödvändiga för att hantera tillväxten. Vi finner många samband hur gasellföretag väljer att förändra och implementera styrteknologier för att hantera tillväxten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)