Barns strategier och tillvägagångssätt för att lösa matematiska problemuppgifter : kvalitativ studie i förskolan med fokus på barns samarbete, samspel och problemlösning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

Sammanfattning: Studien handlar om hur barn i förskolan genom problemlösning tar sig an olika problemuppgifter.  I denna studie har barnens perspektiv intagits genom att deras resonemang, tillvägagångssätt och samarbete lyfts fram.  Observationer genom film är den metod som ligger till grund för studiens resultat och analys, barnen som medverkat i studien är i åldern 4–6 år.    Resultatet visar att barnen samarbetade och samspelade när de tog sig an uppgifterna. Även att de använde sig av en mängd olika strategier och tillvägagångssätt, bland annat sina tidigare erfarenheter och kunskaper, resonemang och förklaringar samt sortering och kategorisering.   Vi vill med denna studie lyfta vikten av att pedagoger redan i förskolan låter barn arbeta med matematik och problemlösning. När barn får möjlighet att diskutera, resonera och samarbeta inom matematik främjas deras lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)