Relationer mellan producenter och återförsäljare i potatisbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of People and Society

Sammanfattning: Potatisen är en relativt odifferentierad produkt på den svenska marknaden. Det finns ett fåtal företag som jobbar med att differentiera sina potatisprodukter men det baserar sig på att premiera sitt läge. För dem som inte kan dra nytta av sitt läge kan differentiering genom att skapa relationer vara ett alternativ. Syftet med denna studie är att därför att undersöka och illustrera vad för typer av relationer som finns mellan potatisodlare och återförsäljare, hur dessa relationer skapas samt förstå varför potatisodlare och återförsäljare skapar relationer. En undersökning har genomförts för att identifiera vilka egenskaper och aktiviteter som ligger bakom de typer av relationer som finns och hur de skapas. Det som studerats närmare är relationsmarknadsföring, att använda kunden som med producent, påverkan av förtroende och engagemang i relationer m.m. För att studera vad för typer av relationer som existerar idag, hur de skapas och varför de skapas har djupintervjuer genomförts med producenter inom potatisbranschen. Intervjuerna grundar sig på de tidigare studier om relationer som genomförts. Metoden här har varit kvalitativa intervjuer med öppna frågor om producenternas relationer. Slutsatsen för denna studie är att producenterna anser att relationer är en bidragande del till verksamheten. Flera av litteraturens relations typer kunde identifieras existera mellan producent och återförsäljare. Gällande hur relationer skapas är det genom ett ensidigt arbete från producentens sida. Först när producenten produkter provats och utvärderats av återförsäljaren skapas en relation. Varför producenter och återförsäljare skapar relationer grundar sig i ekonomiska aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)