Sjuksköterskans förhållningssätt vid omvårdnad av individer med misstänkt sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis drabbar årligen miljoner människor och bedöms vara en av de vanligaste dödsorsakerna globalt. Av de 40 000 personer som drabbas i Sverige varje år avlider cirka 20%. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för tillståndets utveckling. Syfte: Att kartlägga sjuksköterskans förmåga att identifiera och vårda personer med misstänkt sepsis. Metod: Litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga studier, analyserad med kvalitativ ansats. Resultat: Två huvudteman framkom; Screening och Självinsikt om kunskapsbehov. Under huvudtemat Screening identifierades två underteman; Förbättrad prognos och Följsamhet till ändrade rutiner. Slutsats: Sjuksköterskor kan utveckla sin förmåga att tidigt identifiera och ge omvårdnad till personer med sepsis genom screening, kompetensutveckling och förbättrad samverkan i team.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)