Den frågande läroboken. En studie av frågor och arbetsuppgifter i två läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet från 1967 och 2006

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Material och metodMaterialet består av två läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet från år 1967 respektive 006. Urvalet iböckerna består av frågor och uppgifter kopplade till fem författare. Metoden är en kvalitativ textanalys. Motbakgrund av en teoretisk modell över litterär kompetens har vi utformat fyra klasser som materialet analyserasutifrån. Klasserna är: textens innehåll respektive form, litteraturhistorisk kontext och författarkontext,samtidsförankring och elevorientering. I analysen sorterar vi frågorna och uppgifterna i respektive klasser ochdärefter relaterar vi resultaten till den ursprungliga teoretiska modellen.Resultat och didaktiska implikationerResultaten visar att frågorna och uppgifterna i den äldre läroboken nästan uteslutande handlar om textensinnehåll och form och den historiska kontexten. Den samtida lärobokens frågor och uppgifter fokuserar både påden samtida verkligheten och elevernas erfarenheter, liksom på textens innehåll och form. Detta innebär att dennyare läroboken kan ge goda förutsättningar att utveckla litterär kompetens eftersom det råder balans mellan detvå aspekterna av den litterära kompetensen. Den äldre läroboken, däremot, visar på en större obalans eftersomden eftertryckligt betonar texten och den historiska kontexten, medan samtidsförankring och elevorientering i detnärmaste är obefintligt. Vår förhoppning är att uppsatsen kan bidra med kunskap om hur man som lärare kan förhålla sig tillläroböckernas frågor och uppgifter i litteraturundervisningen. De frågor och uppgifter som eleverna arbetar med iundervisningen kan påverka deras syn på litteraturen och lust att läsa litterära texter. Enligt vår mening bör lärareoch läroböcker därför betona dialogen mellan text och läsare. Text och kontext såväl som läsare bör få utrymme ilitteraturundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)