Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. Memesen är utformade som en jämförelse mellan en själv, me, och andra kvinnor, other girls, och ämnar att lyfta fram vad som gör me annorlunda i förhållande till other girls. Denna jämförelse sker på olika vis men gemensamt för alla memes är att me tar avstånd från stereotypa feminina egenskaper. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys och materialet bestod av 100 av forumets mest upvotade inlägg vilka utgörs av en meme, en rubrik och kommentarer. Det teoretiska ramverket utgjordes av idéer om individualisering, postfeminism, femininitet och memen som medieformat. Studiens resultat visar hur memesen och forumet är ett motsägelsefullt, tidstypiskt fenomen. Memesen utgör både ett uttryck för traditionella föreställningar om femininitet vilka utmynnar i en idé om kvinnan som identitetslös, samtidigt som de även i viss mån skulle kunna förstås som en form av feministiskt engagemang. Forumets reaktioner på memesen, vilka i hög grad präglas av postfeminism, uttrycker både en feministisk kritik mot me och en kritik som bygger på samma idéer som den feministiska kritiken riktar sig mot. Memen som medium utgör en viktig faktor i fenomenet; genom att en meme utgör en grupp bilder och texter som skapas i relation till varandra tenderar alla notlikeothergirls-memes att få kritik, även om det finns skillnader inom denna grupp memes, där vissa av memesen skulle kunna betraktas som en form av feministiskt engagemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)