Förhållandet mellan redovisning och revision : Inverkan på revisionsbyråer vid slopandet av revisionsplikten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

Sammanfattning:

Förslaget att slopa revisionsplikten för små företag i Sverige är ett högaktuellt ämne som berör många olika grupper i samhället så som revisionsbyråer, små företag, kreditgivare och Skatteverket. I april 2008 lämnades ett delbetänkande från Statens Offentliga Utredningar som föreslår att 96,5 procent av Sveriges företag ska tillåtas att slopa revision. Uppsatsen fokuserar på hur stora revisionsbyråers verksamhet kommer att påverkas eller redan har påverkats av en lagförändring samt hur arbetsfördelningen mellan redovisning och revision förväntas förändras. Författarna har intervjuat revisorer på Sveriges fyra största revisionsbyråers lokala kontor i Jönköping. För att få en uppfattning om hur branschen anpassar sig till lagförslaget presenteras information om auktoriserade redovisningskonsulter och Standard för redovisningskonsulter samt att förhållandet mellan redovisning och revision förklaras. Vidare tittar författarna på hur övriga länder i Europa har påverkats vid ett slopande av revisionsplikten. Majoriteten av respondenterna är positiva till slopandet av revisionsplikten men anser dock att gränsvärdena är för höga. Dessutom menar de att slopandet bör genomföras i flera steg. Det finns ingen större oro bland respondenterna att de kommer förlora revisionsuppdrag. En möjlighet revisorerna ser är att även auktorisera sig som redovisningskonsulter vilket kan ge dem mer varierade arbetsuppgifter. Tre av revisionsbyråerna har påbörjat förändringsarbetet i olika utsträckningar för att möta förändringar på marknaden. Branschen har tagit åtgärder för att möta de förväntade förändringarna i och med slopandet av revisionsplikten. Författarna menar att redovisningskonsulterna kommer få en ökad status i branschen i och med en auktorisation. De kommer bland annat arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter. Detta tack vare ramverket Reko, som ger riktlinjer för redovisningskonsulterna att arbeta efter. I den nya tjänsten bokslutsberättelse intygar den auktoriserade redovisningskonsulten att redovisning är utförd enligt standard i Reko. Dessa förändringar tror författarna kommer leda till att revisionsbyråerna kommer att utveckla och erbjuda fler redovisningstjänster till sina kunder i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)