Vårdtillfällen hos det intensivvårdskrävande nyfödda barnet : En observationsstudie om vårdtillfällen, vårdhandlingar och sömn

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Barn födda från och med gestationsvecka 22+0 har rätt till vård i Sverige, där sömn är en viktig faktor för barnets utveckling. Forskning visar att vårdtillfällen hos barn som vårdas på intensivvårdsavdelningar för nyfödda sker med en frekvens som ej är främjande för sömnen. Vidare visar det sig att barn som blir störda i sin sömncykel presterar sämre på utvecklingstester vid uppföljningar. Syfte: Studiens syfte är att beskriva de vårdtillfällen som dagtid utförs hos det intensivvårdskrävande nyfödda barnet. Metod: En kvantitativ observationsstudie med deskriptiv design. Resultat: Ett nyfött intensivvårdskrävande barn utsattes i medeltal för 1,9 vårdtillfällen per timme. Vid varje vårdtillfälle utfördes i medeltal 2,5 vårdhandlingar. Vårdtillfällena uppmättes till ett medeltal på 11 minuter och 16 sekunder och vilan mellan vårdtillfällena till 20 minuter och 55 sekunder. De vårdhandlingar som utfördes mest frekvent var bäddning, matning samt sondlägeskontroll. Slutsats: Barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning för nyfödda och som har någon form av andningshjälp utsätts för vårdtillfällen med en frekvens som gör att de inte får möjlighet att uppnå en tillräckligt lång sömncykel. Vidare forskning om sömnens betydelse på utfall behöver studeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)