I hederns namn - Om införande av ett särskilt hedersbrott mot bakgrund av principer för kriminalisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsdebat-ten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad åt-gärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. I statliga utredningar och doktrin framförs kriterier och principer som bör vara uppfyllda för att en kriminali-sering ska vara godtagbar. I betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” föreslår utredaren att lagstiftaren ska införa ett särskilt hedersbrott i brottsbalken (BrB). Förslaget tar sikte på upprepad hedersrelaterad brottslighet mot samma offer och syftar till att på sikt få normbildande effekt i samhället. Denna uppsats syftar till att utreda om betänkandets förslag är förenligt med principen om ultima ratio och kravet om kriminalisering som en effektiv me-tod. Uppsatsens frågeställningar är följande: 1. Hur förhåller sig förslaget till principen om ultima ratio? 2. Uppfyller förslaget kravet om kriminalisering som en effektiv metod? För att besvara frågeställningarna innehåller uppsatsen en ingående studie av såväl utredningsbetänkande som doktrin om kriminalisering. Hedersbrottsut-redningens betänkande utgör uppsatsens utgångspunkt och uppsatsen analy-serar dess förslag med principerna om kriminalisering som ett teoretiskt ram-verk. Därtill har litteratur om hederskultur använts för att belysa dess särpräg-lade karaktäristiska. Uppsatsen har genomförts med en rättsanalytisk metod och förslaget har granskats ur ett kritiskt perspektiv. Uppsatsens utredning visar att utredningens förslag i dagsläget strider mot principen om ultima ratio, men uppfyller det krav om effektivitet som kan an-ses föreligga med hänsyn till hur användningen av straffrätten har utvecklats. Det kan dock ifrågasättas om brottets utformning och kriminaliseringen över-huvudtaget är den mest effektiva metoden för att motverka hedersbrottslighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)