Möjligheter och utmaningar med att digitalisera den svenska skolan : En kvalitativ studie om lärarnas involvering i utvecklingen av IT-system vars syfte är att stödja deras arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Denna studie har undersökt hur lärare involveras i utvecklingen av IT-system som de förväntas använda i sitt arbete samt vilka möjligheter och utmaningar de finner i ämnet. Sveriges regering har satt som mål att bli det ledande landet i världen inom digitalisering i skolan. Detta har haft till följd att kommuner runtom i Sverige köpt in IT-system från Edtech-företag för att nå dessa mål. Följande har lett till starka reaktioner från lärare då dessa IT-system inte medför enbart positiva ting. Studien har utförts utifrån lärarnas perspektiv. För att göra detta arrangerades fem interjuver med lärare i varierande undervisningsnivåer, skolor och kommuner vilka ansågs kunna ge riklig och god information. Resultatet har för avsikt att lyfta fram den nuvarande situationen för involvering av lärare i utvecklingen av IT-system samt vilka möjligheter och utmaningar detta för med sig. Studien förväntas ge värde till lärare, skolor, kommuner och Edtech-företag. Vidare anses den även vara relevant för investerare, entreprenörer och politiker som även dem arbetar för att på ett bättre sätt digitalisera den svenska skolan. Resultatet visar att användarinvolvering i utvecklingen av IT-systemen är undermålig. Det finns dock goda möjligheter att involvera lärare i form av vilja att involveras, även genom att upprätta en stadigare och rakare kommunikation från Edtech-företagen. Vidare visar resultatet på att det finns utmaningar i form av att ett större deltagande från lärare i utvecklingen av IT-systemen kan krävas, eftersom läraryrket är brett och komplext. Slutligen talar även studien för att tid behöver avsättas i syfte att involvera lärare mer, och att kommuner behöver se över sin roll i att göra vägen mellan lärare och utvecklare kortare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)