Personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av vården via e-hälsa : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Det sker en ständig digitalisering av vården, där e-hälsa blir ett alltmer naturligt sätt att bedriva vård på. I samband med att psykisk ohälsa ökar i samhället läggs större vikt på hälso-och sjukvården att öka tillgången till stödtjänster. Via e-hälsa kan vård bedrivas på ett mer kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt för att stödja personer med psykisk ohälsa. Syfte Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur personer med psykisk ohälsa upplever vården via e-hälsa. Metod Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt där 16 vetenskapliga artiklar inkluderades, varav 15 var kvalitativa och 1 kvantitativ. Dessa artiklar har kvalitetsgranskats och analyserats. Databaserna som användes var CINAHL och PubMed. Resultat Personer med psykisk ohälsa upplever e-hälsa som ett lättillgängligt, effektivt och hjälpsamt verktyg att söka vård genom. Egenvård bidrar till att personer med psykisk ohälsa upplever bättre välbefinnande i sitt sjukdomstillstånd. De upplever ökat engagemang kring sitt hälsotillstånd och ökad vilja att utföra egenvård. Trots flertalet fördelar med att bedriva vård via e-hälsa, upplevs frånvaron av mänsklig kontakt vara ett hinder. Slutsats Via e-hälsa kan stöd och tillgänglighet möjliggöras för alla oavsett demografi. E-hälsa underlättar att söka, få det stöd och information som behövs angående sitt hälsotillstånd. Genom e-hälsa kan personer med psykisk ohälsa få stärkt förtroende till sin egen förmåga samt uppmuntras till att utföra egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)