Ett vegetariskt val

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

Sammanfattning: Det finns många faktorer som påverkar det vegetariska matvalet och syftet med uppsatsen är att synliggöra dessa faktorer. Varför väljer individen att äta en vegetarisk kost? För att identifiera orsakerna valdes en kvalitativ metod där sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Analysmetoden som användes för att ta fram uppsatsens tre teman var tematisk analys. Uppsatsen bygger även på tidigare forskning inom området där en redogörelse för vad en vegetarisk kost är och vad som kan påverka individen i hennes matval. Vidare redogörs det för hur respondenternas definition av en vegetarisk kost ser ut. Studiens resultat visar på att både yttre och inre faktorer påverkade respondenterna i deras val av en vegetarisk kost. Resultatet diskuterades med teorin symbolisk interaktionism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)