Arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med ADHD- en scoping review

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University

Sammanfattning: Introduktion: Barn med ADHD upplever svårigheter i miljön de befinner sig i, främst skolan. Skolupplevelsen är utmanande och prestationen är sämre än förväntat. Oförmåga till stillasittande och upprätthålla koncentrationsförmågan medför svårigheter att prestera akademiskt. Miljön i skolan är ständigt i förändring och påverkar delaktigheten för barn med ADHD. Syfte: Syftet med studien är att identifiera och kartlägga arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD. Metod: En scoping review användes för att identifiera relevant litteratur. Relevanta databaser valdes ut och inklusion-och exklusionskriterier för att välja mest relevanta artiklar. Resultat: I resultatet identifierades fyra teman som är arbetsterapeutiska interventioner med fokus på ”Motoriska färdigheter”, ”Kognitiva färdigheter”, Koncentration, stillasittande och akademiska färdigheter”, ”Lek- och sociala färdigheter”. Arbetsterapeutiska interventioner bidrar med ökad delaktighet, förbättrad kognitiva strategier, förbättring av koncentration och akademiska resultaten i skolan. Konklusion: Slutsatsen är att arbetsterapeutiska interventioner i skolan är viktigt för barn med ADHD. Arbetsterapeutiska interventioner leder till effektivitet, delaktighet och tillgänglighet. Implikationer: Motivationen, uppmärksamheten, akademiska prestationer och aktiviteter förbättrades med hjälp av arbetsterapeutiska interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)