Upplevelser av Flash glucose monitor hos patienter med typ 1 och typ 2 diabetes : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som förekommer på nationell och internationell nivå. Patienter kan lära sig hantera sin sjukdom med hjälp av tekniken som finns idag. Flash glucose monitor (FGM) är en glukosmätare som visar sockerhalten i vävnaden genom en vit rund sensor som sitter på armen. Patienter med diabetes typ 1 och typ 2 kan använda FGM vilket underlättar kontroller av glukosnivåer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med Diabetes mellitus typ 1 och typ 2 upplever användningen av glukosmätaren Flash glucose monitor. Metod: En allmän litteraturstudie bestående av åtta utvalda vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PUBMED. Granskning av artiklarnas kvalité och analys genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier, Positiva upplevelser av FGM samt Negativa upplevelser av FGM. Huvudkategorin Positiva upplevelser av FGM delades in i fyra underkategorier som benämns FGMs påverkan på patienters livskvalité, Hantering av FGM, Förbättrad glukosmonitorering samt Ökad kunskap. Majoriteten av patienterna upplevde mer positiva upplevelser än negativa under användning av FGM. Slutsats: FGM upplevdes som lätthanterlig samt ansågs mindre smärtsam. Patienter kontrollerade glukosnivåer mer ofta med FGM och erhöll en bättre kunskap kring sin sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)