Hälsans manuskript En diskursanalytisk studie om hur hälsa framställs i läroböcker för ämnet idrott och hälsa

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Lina Örn; [2017]

Nyckelord: Idrottsundervisning; läromedel; välmående; kropp; rörelse.;

Sammanfattning: Sammanfattning Idag lever de flesta människor i det svenska samhället ett liv med en relativt hög levnadsstandard. Men trots att välfärden har bidragit till en ökad hälsa i allmänhet har den även lett till ohälsa i form av bland annat livsstilssjukdomar. Hälsa och hälsofrämjande åtgärder är därmed aktuella ämnen som det diskuteras mycket kring. Många människor har dock svårt att förklara vad de anser att hälsa är samtidigt som de menar att det är att "må bra". Idrott och hälsa är ett ämne i skolan som ska hjälpa elever att skapa en förståelse för vad hälsa innebär. Läroböcker används ofta som ett hjälpmedel för lärare att förhålla sig till ämnet samt att skapa inspiration. Syftet med undersökningen har därför varit att granska hur hälsa framställs i läroböcker för idrott och hälsa på gymnasiet genom att identifiera vilka hälsodiskurser som framträder i texterna. Frågeställningarna har varit: Vilka diskurser kan identifieras då begreppet hälsa används i läroböckerna? Vilka diskurser kan identifieras i läroböckerna då hälsa förstås i termer av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Språket har därmed varit av intresse vilket betyder att en diskursanalys har använts som metodologiskt utgångspunkt tillsammans med hälsoteori och redan identifierade hälsodiskurser. Resultatet visar att fler diskurser går att identifiera då det talas om hälsa i ett vidare perspektiv än i samband med begreppet. Kroppen är central inom båda frågeställningarna då den framhävs utifrån både en fysiologi- samt riskdiskurs vilka utgör de två största diskurserna. En "ny" kroppsidealsdiskurs har även identifierats, vilken framförallt behandlar en psykisk hälsa utifrån ideal och värderingar i samhället. Utöver dessa kan en social fostransdiskurs, där goda relationer normaliseras, tillika en tillfredsdiskurs urskiljas inom båda frågeställningarna. Då hälsa förstås i en vidare mening är diskurserna emellertid som sagt fler vilket betyder att även en moraliserings-, motorik-, hygien-, samt kroppsupplevelsediskurs identifieras. En mer framträdande integrering mellan de olika diskurserna skulle dock vara nödvändig för att undervisningen i hälsa ska kunna utgöra en helhet liksom öka förståelsen hos eleverna. Resultatet beskrivs genom belysande citat tillsammans med mer utförliga referat där kärnan i texterna framkommer. Detta diskuteras sedan utifrån eventuella konsekvenser liksom dess relation till tidigare forskning där det bland annat konstateras att ett allt för stort fokus på kroppen innebär att andra delar av välmående inte tilldelas samma värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)