E-kronan som framtida betalningsmedel? : En studie av yngre användares inställning till en potentiell implementering av E-kronan som komplement till dagens fysiska kontanter

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Mycket talar för att Sverige kan komma att bli det första kontantfria landet i världen. I och med digitaliseringen har Sveriges Riksbank initierat ett projekt, ”E-kronan”, för att eventuellt lansera en digital valuta som komplement till de fysiska kontanterna. Denna uppsats kommer kartlägga de olika inställningarna som yngre användare i åldersgruppen 20 – 30 år kan tänkas ha och de bakomliggande faktorerna till dessa inställningar. Därmed ämnar uppsatsen bidra med en förståelse för hur den yngre generationen upplever E-kronan som alternativ till fysiska kontanta medel samt som underlag till beslutsfattare huruvida E-kronan bör implementeras utifrån ett användarperspektiv. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga svenska 20 – 30 åringars inställning till en potentiell implementering av E-kronan som komplement till dagens fysiska kontanter, samt de bakomliggande faktorerna till de identifierade inställningarna. Genomförande: Uppsatsen har genom ett kvalitativt tillvägagångsätt intervjuat 58 personer under en tidsperiod på sju veckor. Författarna har använt sig av ett bekvämlighetsurval i kombination med ett kvoturval. I uppsatsen identifieras fyra typer beroende på respondenternas inställning samt skildras ett analysverktyg för att illustrera vilka bakomliggande faktorer som har haft större påverkan på avsikten att använda E-kronan. Slutsats: Uppsatsförfattarna kommer fram till att beredskapen för E-kronan inte är densamma som behovet som upplevs för den. Dessutom är information om projektet en väsentlig del som i nuläget begränsar respondenterna i deras beslutsfattande. Slutligen rekommenderar även uppsatsförfattarna att E-kronan bör utgöra ett betalalternativ som skiljer sig från dagens existerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)