SPÅR AV FREINETPEDAGOGIK En aktionsforskningsstudie om utvecklandet av freinetpedagogik i ett arbetslag

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Raija Törnroos; [2019-05-02]

Nyckelord: Freinetpedagogik; Aktionsforskning; Skolutveckling;

Sammanfattning: Syfte:Syftet är att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag involveras i utforskandet och utvecklandet av ett freinetpedagogiskt arbetssätt. Syftet är också att identifiera hinder och möjligheter som finns för freinetpedagogikens utövande.Teori:I studien används praktikarkitekturer som teoretiskt ramverk. Genom att noga analysera vad deltagarna i praktiken sagt, gjort och hur de relaterat till varandra eller till utanförvarande ting har de omgivande arrangemang, som förhindrar eller främjar praktiken kunnat upptäckas. Dessa arrangemang kan vara de kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska eller socialt-politiska arrangemangen.Metod:Metoden som används är aktionsforskning. Användningen av aktionsforskning innebär att som verksam pedagog studera och få kunskap om sin praktik genom att distansera sig från det som sker. Ett område att undersöka väljs. Därefter startar en process med aktion, observation, reflektion vilket kan återupprepas tills det uppstått tillräcklig med kunskap för att kunna förbättra verksamheten.Resultat:Det visade sig svårt att utveckla det freinetpedagogiska arbetet på skolan. Däremot ökade pedagogernas reflektion och en förändrad syn på lärande kunde upptäckas. De förhindrade faktorerna som framkom var bland annat oklarheter i vad pedagogiken innebär i dagens skola samt att de freinetpedagogiska arbetsmetoderna krockade med det som uppfattades som innehållskrav enligt styrdokument. Ett stort hinder var också brist på tid som hindrade planering av verksamheten och deltagande under studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)