Erfarenhet för överlevnad? -En undersökning kring sambandet mellan erfarenheter som elitfotbollsspelare och en karriär som elitfotbollstränare

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Tomas Eriksson; [2012-07-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idrottsvärlden har förändrats de senaste decennierna på grund av den kommersiella utveckling som har skett. Fotboll som är världens största sport och engagerar miljontals av fans runtom i världen. De största klubbarna i världen omsätter miljardbelopp medan de största klubbarna i Sverige (exempel IFK Göteborg och Elfsborg IF) omsätter omkring 100 miljoner vardera. Sportsliga resultat leder i regel till ökade publik och sponsorintäkter vilket i sin tur leder till bättre ekonomi. När det kommer till fotbollsklubbars sportsliga roll får klubbens tränare en central roll i såväl medgång som motgång. Syftet med uppsatsen är att undersöka elitfotbollstränares fotbollspelarbakgrund och se hur den har haft påverkan på deras karriär som tränare. I detta syfte ligger också en strävan att förstå hur teorier om ledarskap kan bidra till att förstå denna påverkan. Uppsatsen kännetecknas av en kvantitativ studie där information kan värderas eller mätas numeriskt vilket är i linje med studiens syfte där elitfotbollstränares fotbollsbakgrund skall undersökas för att se om den haft påverkan på dess karriär. För att kunna applicera data till studiens syfte har 64 elitidrottslag inom fotboll valts ut, båda nationellt och internationellt. För att tolka det empiriska resultatet har teorier kring ledarskap, framgångsrika ledarskapsbeteende, kapital och habitus, fotbollsspelare som problemlösare samt rekrytering använts. Av de studerade elitfotbollstränarna kan det konstateras att en majoritet i samtliga serier har fotbollsbakgrund som elitfotbollsspelare. Internationellt är det mer än 80 % av tränarna som själva varit aktiva elitfotbollsspelare medan i Sverige det är över 60 % inom respektive serie som själva varit aktiva. Genom en elitfotbollskarriär finns förutsättningar för att bygga upp kognitiva färdigheter, tekniska färdigheter, självförtroende, mental styrka, kulturellt kapital och socialt kapital. Tränare med fotbollsbakgrund har även generellt sätt varit längre tid som tränare och även varit tränare i aktuell klubb en längre tid än tränare utan fotbollsbakgrund. Tendensen visar att ju högre nivå desto större skillnad mellan hur länge tränare med och utan fotbollsspelarbakgrund varit tränare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)