Alla barn får vara med och leka, eller? : En studie om pedagogers förhållningssätt för att förebygga och motverka utanförskap i barns fria lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Att förskolan ska vara en plats som bidrar till social gemenskap som gynnar barns självbild är något som lyfts i  Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018). Men är det verkligen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränsen mellan att låta barn exkludera andra för att skydda den pågående leken men att samtidigt sträva efter att alla barn ska ges möjlighet till inkludering och delaktighet? Studiens syfte grundar sig i frågor som har väckts hos oss när vi diskuterat barn i utanförskap och utifrån dessa frågor vill vi undersöka hur pedagoger beskriver utanförskap i den fria leken, samt hur pedagoger arbetar för att motverka utanförskap i barns fria lek. För att besvara studiens syfte utgår vi ifrån följande frågeställningar: Vilka faktorer ser pedagogerna bidrar till utanförskap i den fria leken? Hur ser pedagogerna på barns delaktighet i den fria leken? Hur arbetar pedagogerna för att motverka utanförskap i den fria leken? När upplever pedagogerna att barn hamnar i utanförskap i den fria leken? I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi genom intervjuer och observationer med pedagoger samlat in relevant empiri för vår studie. Detta för att skapa en förståelse för hur pedagoger beskriver bland annat utanförskap i den fria leken men även hur pedagogerna själv beskriver hur de agerar för att motverka utanförskap.   Resultatet i vår studie visar att pedagogens roll i förskolan är av stor betydelse. En av pedagogens främsta ansvar är att se till så att alla barn inkluderas i gemenskapen och att pedagogerna arbetar för att motverka utanförskap. Pedagogerna som intervjuades beskrev vikten av de förebyggande arbetet med värdegrundsfrågor och att alla pedagoger arbetar utifrån samma mål för att ge varje barn en trygg plats att upptäcka nya relationer. Resultatet visade även att pedagogernas närvaro och agerande i barns fria lek var av stor betydelse för barns möjlighet att med hjälp av olika strategier ta sig in i leken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)