Vitamin B som tillskott för ökad mjölkproduktion hos mjölkkor

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Författare: Elin Stenberg; [2015]

Nyckelord: mjölkkor; mjölkmängd; biotin; folsyra; vitamin B12;

Sammanfattning: Denna litteratursammanställning redogör för studier som utvärderade huruvida tillskott av biotin, folsyra och vitamin B12 kunde höja mjölkavkastningen hos mjölkkor. Syftet var att ta reda på huruvida B-vitaminerna biotin, folsyra och vitamin B12 kan ge effekt på mjölkproduktion och om vitaminerna därmed bör ingå i utfodringsrekommendationer till högproducerande mjölkkor. De inkluderade studierna jämförde tillskott av olika B-vitaminblandningar och enskilda vitaminer. Försöken utfördes på mjölkkor i olika laktationsstadier och laktationsnummer, där de studerade parametrarna var den totala mjölkavkastningen och torrsubstanshalten i mjölken. De flesta studier som inkluderats indikerar på att tillskott av biotin, folsyra eller vitamin B12 höjde mjölkavkastningen i tidig laktation hos högproducerande kor i andra laktation och högre. De mjölkkomponenter som påvisades i högre mängd var i de flesta fall mjölkfett och mjölkprotein. Behovet av ytterligare studier är nödvändigt för att säkerställa vilka B-vitaminer som resulterar i vilka höjningar, för att till sist säkerställa vilka komponenter ur B-vitaminkomplexet som bör konkluderas i utfodrings-rekommendationer för högproducerande mjölkkor. Slutsatsen utifrån litteraturgenomgången är att det idag finns övertygande stöd för att påstå att biotin, folsyra och vitamin B12 ger avkastningsökning hos högmjölkande kor. Det finns därmed potential för nya utfodringsrekommendationer för dessa B-vitaminer i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)