Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Författare: Damir Skajko; [2020-06-23]

Nyckelord: sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

Sammanfattning: Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation.Metod: Magisteruppsatsen är baserad utifrån en multimodal, tematisk analys. Studiens samtliga metoder är följande: Text- och bildanalys samt tematisk analys.Resultat: Denna magisteruppsats visar att polisen bedriver identitetsskapande och att polisen porträtterar yrkesidentiteten på varierande sätt. Undersökningen visar även att polisens porträttering på Instagram fungerar som strategisk kommunikation eftersom innehållet förhåller sig till specifika mål i polisens kommunikationspolicy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)