Rektorers översättningar av och ansvar för studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I denna studie undersöks sex rektorer i relation till vägledningsarbetet på deras skolor. Syftet med studien har varit att undersöka hur rektorerna förstår vägledning, hur rektorerna översätter vägledning ner i den egna verksamheten samt hur de förhåller sig till ansvaret för vägledningsarbetet. En kvalitativ metod har använts i studien för att möjliggöra förtydliganden och följdfrågor, samt för att få en bild av respondentens värld för att bättre kunna förstå den. Utvärderingar och uppföljningar visar att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan är undermålig och behöver utvecklas. Styrdokumenten visar att rektorns roll är viktig för att skapa förutsättningar för vägledningens utförande i grundskolan. Teoridelen innefattar begreppen översättning och ansvar som används för att förstå respondenternas resonemang. Resultatet av studien visar att våra respondenter säger att det är viktigt med vägledning men att det respondenterna berättar om organiseringen av vägledning i sina verksamheter visar en diskrepans. Resultatet visar även att respondenterna förhåller sig till ansvar på olika sätt utifrån de förutsättningar verksamheten har, några respondenter skjuter ifrån sig ansvaret, medan andra respondenter tar ansvar med hjälp av uppföljningar som enkäter och kvalitetsundersökningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)