Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ingår i behandling av OA föratt minska smärta och dämpa inflammation. Nackdelen med NSAID är dock de biverkningar somkan uppstå. Gurkmeja innehåller höga halter antioxidanter och därmed har man studerat om detkan ha en antiinflammatorisk effekt. Studier har också visat att gurkmeja har en hög säkerhetsprofil.Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka om gurkmejaextrakt i kapselform har en likvärdigeffekt som icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel för att minska symtom, såsom smärta,stelhet och funktion, vid knäledsartros.Sökväg: Litteratursökningen gjordes i PubMed samt Scopus. MeSH-termerna som användes var“Osteoarthritis, Knee”, “Curcuma” och “Rheumatic Disease” .Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier gjorda på patientermed knäledsartros och gurkmeja som getts peroralt i kapselform. Exklusionskriterier var studiergjorda på djur eller patienter med annan form av artrit.Datainsamling och analys: Sökningen gjordes den 24 mars i databaserna PubMed och Scopus.Tio artiklar uppfyllde inklusionskriterierna men sju exkluderades baserat på kontrollbehandling.Resterande tre artiklar överensstämde med varandra, gällande intervention och kontroll. Dessa trekvalitetsgranskades enligt SBU: “Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” av tvåoberoende granskare. Alla tre evidensgraderades därefter enligt GRADE.Resultat: Två av studierna bedömdes ha medelhög studiekvalitet och en hade hög studiekvalitet.Studierna jämförde gurkmejakapslar med NSAID i 4-6 veckor. Resultaten visade en statistisksignifikant förbättring av alla utfallsmått inom grupperna, men ingen statistisk signifikantskillnad påvisades mellan grupperna. En studie visade en statistisk signifikant förbättring avsmärta och funktion i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.Slutsats: Det finns måttlig (+++) vetenskaplig evidens att gurkmeja är likvärdig NSAID för attminska smärta och stelhet vid knäledsartros. Det är också möjligt att gurkmeja har en likvärdigeffekt som NSAID för att förbättra funktionen i knäleden (låg tillförlitlighet ++).Nyckelord: Gurkmeja, NSAID, knäledsartros, smärta, stelhet, funktion.Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Is turmeric as effective as non-steroidal anti-inflammatory agents for thetreatment of knee osteoarthritis?Author: Miranda Nasser and Sofie JärnerSupervisor: Linnéa BärebringExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: Month 05, 2020___________________________________________________________________________Background: OA is the most common physical disability in people >65 years and is almosttwice as common in women. One of the most common forms of OA is knee osteoarthritis, whichis often linked to risk factors such as obesity, joint stress and heredity. NSAIDs are usuallyincluded in the treatment of OA to reduce pain and inflammation. Turmeric contains high levelsof antioxidants, thereby it has been studied whether the substance can have an anti-inflammatoryeffect.Objective: The aim of this thesis was to investigate whether turmeric extract capsules has asimilar effect as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in reducing symptoms, such aspain, stiffness and function, in knee osteoarthritis.Search strategy: The literature search was conducted in two databases, including PubMed andScopus. MeSH terms used were "Osteoarthritis, Knee", "Curcuma" and "Rheumatic Disease".Selection criteria: Inclusion criteria were randomized controlled trials performed on patientswith knee osteoarthritis and turmeric given orally in capsule form. Exclusion criteria were studiesperformed on animals and patients with other forms of arthritis.Data collection and analysis: The search was conducted on March 24, using PubMed andScopus. Ten articles fulfilled the inclusion criterias, but seven of these were excluded based oncontrol treatment. The remaining three articles were equal regarding control and intervention.These three were quality-reviewed according to SBU: “Template for quality-review ofrandomized studies” by two independent reviewers. Finally, the strength of the evidence wasassessed according to GRADE.Main results: Two studies were assessed as having medium high quality and high quality. Thestudies compared turmeric with Ibuprofen or Diclofenac for 4-6 weeks. The results showed astatistically significant improvement of all outcomes within the groups, but no statisticallysignificant difference between the groups. One study showed a statistically significantimprovement in pain and function in the intervention group compared to the control group.Conclusions: There is moderate (+++) scientific evidence that turmeric is not inferior toNSAIDs in reducing pain and stiffness in knee osteoarthritis. It is also possible that turmeric hasan equivalent effect as NSAIDs to improve the function in the knee joint (low reliability ++).Keywords: Turmeric, NSAID, knee osteoarthritis, pain, stiffness, function

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)