Jag langar alkohol : En kvalitativ studie om föräldrar som köper eller köpt ut alkohol till sina ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Författare: Elin Genberg; Emelie Strömberg; [2019]

Nyckelord: Föräldrar; ungdomar; alkohol;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till varför föräldrar förser sina ungdomar med alkohol och hur föräldrarna ställer sig till tanken på deras egna agerande som en brottslig handling. Vi genomförde 6 telefonintervjuer med föräldrar som köpt ut alkohol till sina ungdomar. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserade vi materialet och jämförde med tidigare forskning samt teorin om neutralisationstekniker och rutinaktivitetsteorin. Resultatet visade att föräldrar valt att köpa ut alkohol på grund av att de ansåg att deras ungdomar kommer få tag i alkohol genom andra källor annars, att föräldrarna får en chans att skapa en dialog med sin ungdom gällande alkohol samt att föräldrarna avdramatiserade alkohol genom synen att det var en naturlig del i en ungdoms uppväxt. Resultatet visade även att sociala normer i samhället påverkade föräldrarnas syn på att köpa ut alkohol till sina ungdomar samt att föräldrarna ansåg att det inte var ett allvarligt brott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)