Motivation och belöningssystem : Veckopendlare inom den svenska byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Motivation och belöningssystem – Veckopendlare inom den svenska byggbranschen Författare: Robin Hillström, Olle Johansson, Peter Larsson Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning Examinator: Karin Jonnergård Handledare: Anders Jerreling Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö   Bakgrund och problem: Antalet långvariga veckopendlare har mer än fördubblats mellan åren 1975 och 2005, deras beteende att veckopendla kan påverkas av flertalet faktorer och behöver kompenseras finansiellt eller av en inre belöning. Belöningssystem är ett styrverktyg och har ökat i betydelse och det råder motstridigheter kring belöningssystemets olika funktioner. Det råder även motstridigheter av vad som kan förklara mänskligt beteende. Syfte: Syftet är att besvara frågeställningen genom att beskriva och förklara vilka faktorer som motiverar anställda som veckopendlar inom byggbranschen i Sverige. Vi vill även belysa hur arbetsgivare motiverar sina anställda genom att identifiera hur de befintliga belöningssystemen ser ut. Metod: Vi har valt en empiridriven, kvalitativ forskningsstrategi. I detta kapitel framgår även valet av en flerfallstudie med ett urval av tre olika företag. Empiriskt material har insamlats genom semi-strukturerade intervjuer. I utformandet av studien har även hänsyn tagits till etiska överväganden, kvalitetsmått och en kritisk hållning till använda informationskällor. Slutsats: Slutsatser har dragits kring flertalet aspekter som motiverar veckopendling. Pengar, gemenskap, se nya platser, arbetet i sig, ansvar och testa på något nytt är några av dessa aspekter. Det har visat sig att dessa behov stimuleras genom finansiella och inre belöningar. Nyckelord: Veckopendling, motivation, belöningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)