Kvinnors perspektiv på preventivmedelsrådgivning : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Tillgång till preventivmedel är betydelsefullt för att kvinnor ska kunna ha ett hälsosamt samliv utan risk för sexuellt överförbara sjukdomar samt oönskade och/eller oplanerade graviditeter. Preventivmedelsanvändningen i Sverige är hög och majoriteten av alla kvinnor anser att preventivmedelsanvändning är viktig. Målet inom hälso- och sjukvården är att göra kvinnan delaktig i vården vilken ska planeras och genomföras i samråd med henne. I dagsläget finns ingen vedertagen mall för hur preventivmedelsrådgivning ska utformas och genomföras vilket innebär att barnmorskor har olika strategier avseende den preventivmedelsrådgivning de ger. Det finns få studier i svensk kontext som undersöker kvinnors perspektiv på preventivmedelsrådgivning. Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors perspektiv på vad som kännetecknar en god preventivmedelsrådgivning. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Åtta svenska kvinnor intervjuades individuellt med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys. Studien var en del av ett större forskningsprojekt. I resultatet framkom två kategorier och fem underkategorier. Kvinnorna värdesatte att träffa en barnmorska som hade ett lyhört förhållningssätt och som gjorde dem delaktiga i beslutet om preventivmetod. Kvinnorna ville känna att barnmorskan var engagerad och att barnmorskan i största möjliga utsträckning strävade efter att utforma en individuell rådgivning. Det efterfrågades utökad information om olika metoders för- och nackdelar samt effekter av metoderna i ett långtidsperspektiv. Kvinnorna ville inte känna sig ifrågasatta om de valde en metod som barnmorskan inte förespråkade. Resultatet i föreliggande intervjustudie innebär att det ställs krav på att barnmorskan tar sig tid och engagerar sig i den enskilda kvinnans situation vid preventivmedelsrådgivningen. Nyckelord: Preventivmedelsrådgivning, barnmorska, kvinna, önskemål

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)