Lagen och lydnaden En teori om samvetslig olydnad i offentlig förvaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Oskar Hultin; [2015-07-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I förvaltningen fattas dagligen en mängd beslut som har avgörande konsekvenser för enskilda människors liv, och tjänstemän ställs i olika hög grad inför sådana situationer där de är tvungna att göra etiska överväganden. I vissa fall kan en konflikt uppstå mellan vad tjänstemannen är påbjuden att göra enligt lagen och vad dennes samvete påbjuder. Hur denna konflikt ska lösas har jag försökt att besvara i denna uppsats. Tjänstemäns olydnad sätts i relation till begreppen samvetsvägran och civil olydnad, som diskuteras av John Rawls (1971) och Kimberley Brownlee (2012a, 2012b, 2013). Genom att använda mig av reflektivt ekvilibrium försöker jag att formulera hållbara principer och villkor för hur tjänstemän bör agera i dessa situationer. Tjänstemän har en grundläggande plikt att följa lag i ett demokratiskt samhälle, särskilt eftersom att de i sin yrkesroll verkställer de politiska beslut som grundar sig på folkviljan. Samtidigt kan det finnas situationer då tjänstemän bör bryta mot lagen av samvetsliga skäl, då så viktiga moraliska värden hotas att denna obstruktion av olika skäl är önskvärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)