Studierelaterad stress vid Lunds universitet: hur studenter vid humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten upplever och hanterar sin studiesituation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Enligt en enkätundersökning av 1000 studenter på högskolenivå, gjord av TCO (2001), lider en majoritet av svenska studenter av studierelaterad stress. TCO konstaterade att studenters arbetssituation är relativt lite undersökt och att mer forskning kring problemområdet är nödvändig. I teorigenomgången beskrivs vilken inverkan olika studierelaterade stressfaktorer har på studenters studiesituation, och det har i olika undersökningar framkommit att det finns ett tydligt samband mellan stress och studie- och inlärningsprocessen. Syftet med denna uppsats är att belysa hur studenter vid Lunds universitets humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter upplever, påverkas av och hanterar studierelaterad stress, med särskilt fokus på de olika stressaspekternas inverkan på studieprestationen och lärandeprocessen. Efter en inledande pilotstudie intervjuades 12 studenter (lika andel män och kvinnor) som läser fristående kurser på heltid vid Lunds universitet. Respondenterna valdes ut på följande vis: sex personer inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska fakulteten som råkade befinna sig på olika institutioner, tillfrågades vid tre olika tillfällen om de ville ställa upp på en intervju på plats. De övriga sex respondenterna kontaktades genom telefonlistor och intervjuades via telefon. I resultatredovisningen belyses de olika stressaspekterna i studiesituationen: intervjupersonernas upplevelse av studierelaterad stress i allmänhet, tidspressens betydelse, examinationsstress, planering och hantering av studiesituationen, samt hur studierelaterad stress och tidspress inverkar på studieprestation och lärande. Undersökningen visade att majoriteten av de tillfrågade upplever stress och tidspress i studiesituationen, vilket på olika sätt påverkar studieprestationen och lärandet. De tyngsta stressfaktorerna utgörs av examinationsstress och känslan av att inte ha kontroll över tiden - tidspress. En vanlig uppfattning var att salstentor leder till stress och ytinriktat lärande medan hemtentor kräver större analysförmåga och är mer lärorika. Tidspress innebär skillnaden mellan hur tiden fördelas och hur den borde fördelas. I undersökningen framkom att det avgörande för stressgraden och studieprestationen inte är hur många timmar som avsätts åt studiearbete, utan snarare beror på hur effektivt tiden utnyttjas - upplevd kontroll över tiden, samt individuella skillnader i förmågan att hantera stress och tidspress i studiesituationen. Nyckelord: studierelaterad stress, tidspress, examinationsstress, studiemåluppfyllelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)