Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. Vidare undersöks med hjälp av analyskategorier för legitimering av social ordning, tagna från Bergers och Luckmanns sociala teori om kunskap, relationen mellan olika teologiska tolkningsmodeller och konstruktionen av homosexualitet, speciellt så kallad genuin homosexualitet. Analysen visar hur skapandet av kategorin genuin homosexualitet varit central i legitimeringen av ett accepterande av homosexualitet inom Svenska kyrkan samtidigt som det underminerat legitimeringsgrunderna för de konservativa tolkningsmodellerna. Vidare visar undersökningen att motståndet mot homosexualitet i texterna varit starkt knutet till en självutnämnd bibeltrogenhet i kombination med ett fast förankrat heteronormativt perspektiv på skapelsen samt uppfattningen att Bibeln är klar och tydlig i sin inställning till homosexualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)