Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. Läsvägar och åsikter kan förklara hur begriplig en webbplats är och hur begriplig en webbplats är baserad på dess struktur, navigation och information. Denna uppsats undersökte därför dessa tre delar på Borås stads webbplats.Teori:Teorin som uppsatsen utgick från var både den klassisk linjära verbala läsningen och hur olika användare hittar och läser på webben. Dessutom analyserades webbplatsen utifrån ett multimodalt perspektiv och hur webbplatsens olika resurser påverkar användarnas läsvägar.Metod:Metoden som användes i denna uppsats var ett användbarhetstest. Testet utfördes på 12 olika testpersoner som skulle hitta information på Borås stads webbplats.Resultat:Resultatet visade att testpersonerna kunde hitta eftersökt information till stor del. Det fanns individuella skillnader kring vilka läsvägar testpersonerna valde och hur de tolkade informationen. Detta visade sig särskilt på testpersonerna med ett annat förstaspråk än svenska. Webbplatsen fungerar generellt för såväl personer med svenska som modersmål och för personer med annan kulturell härkomst. Det framkom däremot att Borås stads webbplats har brister i strukturen och informationen, vilket leder till en delvis otillfredsställande begriplighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)