Reklameffekter av storytelling för olika produkttyper : En kvantitativ studie av hur storytelling påverkar reklameffektivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Storytelling har identifierats som en effektiv marknadsföringsmetod och många företag har bemästrat konsten att berätta historier. Storytelling används för att skapa en emotionell respons hos den tilltänkta målgruppen, och om företag på ett framgångsrikt kan göra detta kan det vara ett sätt att differentiera sig själva. Metoden har länge framhållits som nyckeln till framgång, men är detta hela sanningen? Därav vill vi med studien besvara; hur påverkar storytelling reklameffektiviteten? Syftet med uppsatsen var att undersöka, beskriva och föra en diskussion gällande storytelling och dess effekter som marknadsföringsmetod. Resultatet av denna studie visar att storytelling är effektivare än traditionell produktbaserad reklam. Dock finns det skillnader i dess effekt på olika produktkategorier. Enligt studien fungerar storytelling bättre när engagemanget för produkten är lågt och när köpet av den har ett transformativt eller känsloförhöjande motiv. Resultatet av studien leder till ökad förståelse för när storytelling som marknadsföringsmetod är effektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)