Meningsfull sex- och samlevnadsundervisning ur ett elevperspektiv : En kvalitativ studie om gymnasieelevers erfarenheter av och förväntningar på sex- och samlevnadsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av tidigare sex- och samlevnadsundervisning samt vilka förväntningar som finns på gymnasiets sex- och samlevnadsundervisning. Tidigare forskning inom ämnesområdet är begränsad, men den jag har valt att förhålla mig till rör elevernas uppfattningar av sex- och samlevnadsundervisning samt de utvärderingar som gjorts på senare år av Folkhälsmyndigheten och Skolinspektionen. Jag har i studien inspirerats av ett fenomenologiskt perspektiv eftersom syftet har varit att förutsättningslöst ta del av elevernas upplevelser utan egna förutfattade meningar. Jag har menat finna essensen i elevernas upplevelser. Som metod har jag använt mig av kvalitativa intervjuer i fokusgrupper bestående av totalt 17 elever från olika skolor och olika program. Uppsatsens resultat visar att det finns skillnader i elevernas tidigare erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning. Eleverna har däremot många gemensamma förväntningar på undervisningen. Vidare visar resultatet att det finns ett behov av en normkritisk undervisning med ett inkluderande förhållningssätt som tar hänsyn till elevernas behov. Utifrån den diskussion som förs i slutet av uppsatsen framgår det att mina resultat till stor del överensstämmer med tidigare forskning och utvärderingar på området. Det finns vissa skillnader som framkommit i resultatet men som inte framgår av den forskning jag tagit del av, gällande en uppdaterad och tidsenlig undervisning, där eleverna uttrycker behov av samtal kring samtycke och förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)