Grej och Mojäng : kan barn lära sig något av ett tv-program?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Författare: Anna Kriström; [2010]

Nyckelord: Förskolebarn; teknik; tv; inlärning;

Sammanfattning: Trots att tv:n idag är en naturlig del av våra liv råder det skilda meningar om hur bra eller dåligt det är för barn att titta på den. Syftet med arbetet är att med hjälp av videoobservationer undersöka om förskolebarn kan bli inspirerade och lära sig något av utbildningsprogram på tv. Jag delade upp sju barn i 4-5-årsåldern i två grupper och lät dem titta på utbildningsprogrammet Grej och Mojäng.  Vid det första tillfället fick grupp 1 se ett avsnitt av programmet som handlade om att flyta. Efter filmen fick de utföra ett lekexperiment. Grupp 2 deltog i samma lekexperiment, men utan att se programmet innan. Vid det andra tillfället fick grupp 2 se en film om att flyga och grupp 1 endast leka. Leken skilde sig åt mellan gruppen som tittat och inte tittat. I min studie blev barnen inspirerade av filmen och lärde sig också lite om att flyga och flyta.  I Lpfö98 står det att ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras.” (s.5) Genom att använda sig av tv:n som många barn är bekanta med och intresserade av kanske man kan inspirera de flesta. Att använda sig av tv som start på ett temaarbete på förskolan är något som jag numera tror på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)