COACHING : - VAD SÄGER DU?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: ÄMNE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Coaching innebär fokus på mål, handlingsåtagande, starka sidor, resurser, lösningar och lärande. En del av samarbetet mellan coach och fokusperson är upplevelsen av att bemästra uppgifter och situationer genom återkoppling. Coaching bygger på jämlik relation, en coach ställer kraftfulla frågor och lyssnar aktivt. Coaching är en samtalsteknik som går åt två håll; den som coachar ställer kraftfulla frågor och fokuspersonen kommer med svar. Omvänt ställer fokuspersonen frågor till coachen. I. Hur används coaching och förebilder i dokumentärfilmen Catwalk från Glada Hudik till New York? II. Hur återskapas förebilder i dokumentärfilmen Catwalk från Glada Hudik till NewYork? INSAMLINGSMETOD/INSAMLINGSTEKNIK Det insamlade materialet, det vill säga empirin är pusselbitarna i uppsatsen som består av olika monologer och dialoger mellan skådespelarna/personerna i dokumentärfilmen Catwalk från Glada Hudik till New York. Skådespelarna/personerna i filmen gestaltar coachingens verbala språk, i olika situationer där kontexten har betydelse. Insamlingsmetoden/ Insamlingstekniken är observation genom tolkning. VIKTIGASTE SLUTSATSERNA Coaching är konserverande, stabiliserande och hållbart! 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)